SERVICIOS

Desenvolvemento de proxectos de obra e de actividade de empresas, incluíndo o cumprimento do Código Técnico, normativa industrial de protección contraincendios, proxecto eléctrico, seguridade e saúde, dirección de obra, controis de calidade, coordinación de seguridade, etc…

Proxectos Industriais de Naves e Locais: nova planta, apertura e implantación

Dirección de Obra

Proxectos Eléctricos

Licenzas de Apertura

Desenvolvemos estudos de impacto naquelas industrias e actividades obrigadas legalmente (Lei 16/2002, Real Decreto Lexislativo 1/2008, de 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Avaliación de Impacto Ambiental de proxectos, etc… ) ou que desexen desenvolver procedementos de cualificación ambiental en base a normas UNE ou similares

Estudos de Impacto Ambiental

Realizamos informes correspondentes a procesos de marcado CE, expedientes de fabricación, manuais, cálculos, etc….., ademais de informes de seguridade en máquinas. Tamén realizamos informes e proxectos que permiten legalizar modificacións en vehículos (homologacións).

Certificaciones e marcados CE de maquinaria

Homologacións de vehículos e legalización de modificacións

Para rematar os nosos técnicos están capacitados para realizar informes de parte en procesos xudiciais, tasaciones e valoracións de locais, maquinaria, vehículos, así como medicións e deslindes de parcelas e os correspondentes levantamientos topográficos.

Tasacións

Peritaxes e Informes Xudiciais

Valoracións e Informes Técnicos

Medicións de parcelas e xestións ante o Catastro

Segregaciones e Levantamentos Topográficos